فیزیک را خودتان تجربه کنید

دورۀ آموزشی ← انجام آزمایشهای جذاب فیزیکی در موضوعات مختلف دانش فیزیک

انجام آزمایش توسط شرکت کننده ها
امتیاز بازدید رایگان از موزۀ علوم و فنون در پایان دوره برای شرکت کنندگانی که غیبت نداشته باشند
اولویت شرکت در دوره های بعدی

هیأت علمی برگزار کننده، متشکل از کارشناسان آزمایشگاه، دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان که از جملۀ سوابق ایشان، برگزاری ۳ دوره همایش یک روزه «روز فیزیک» در دانشگاه صنعتی اصفهان میباشد؛ زیر نظر شورای علمی-اجرایی خانۀ فیزیک اصفهان

 اهداف طرح

  1. برگزاری یک فوق برنامۀ مفید و متفاوت با کلاسهای آموزشی برای دانش آموزان علاقه مند به فیزیک و آزمایشگاه فیزیک؛
  2. آشنا ساختن دانش آموزان علاقه مند به فیزیک با مفاهیم این رشته به طور مفهومی و نه با زبان فرمول؛
  3. ایجاد و افزایش روحیۀ کار جمعی در مخاطبین؛
  4. آشنا ساختن مخاطبین با مفاهیم فیزیکی به صورت کاربردی و ملموس؛
  5. انجام آزمایشهای ساده و کم هزینه و قابل انجام توسط مخاطبین در خانه؛
  6. فراهم سازی بستری برای آشنا شدن دانش آموزان با دانشجویان ممتاز مقاطع مختلف دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان جهت آشنایی بیشتر با رشته فیزیک؛